a svátek slaví
Úvod
Fallout shelter chat
Švýcarské kryty
Vaulty
Co dělat při jaderném výbuchu
Kryty v ČR
Download
Odkazy

Co dělat při jaderném výbuchuÚčinky jaderných zbraníÚčinky jaderných zbraní jsou klasifikované buď jako počáteční nebo zbytkové.

Počáteční účinky nastávají v bezprostřední oblasti exploze a jsou nebezpečné v první minutě po explozi.

Zbytkové účinky mohou trvat celé dny nebo roky a způsobovat smrt. Základní počáteční účinky jsou tlaková vlna a záření. Tlaková vlna

Je definována jako krátký a rychlý pohyb vzduchu z centra exploze a tlak doprovázející tento pohyb. Tlaková vlna je doprovázena vichry. Tlaková vlna odhazuje trosky i lidi, protrhává plíce a ušní bubínky, ničí stavby a bojové pozice a svým drtivým účinkem způsobuje okamžitou smrt nebo zranění.

Tepelné záření

Ohnivá koule jaderné exploze vyzařuje tepelné a světelné záření. Světelné záření se skládá jak z viditelného světla, tak ultrafialového a infračerveného světla. Tepelné záření způsobuje rozsáhlé požáry, spáleniny kůže a záblesk oslepnutí.

Radioaktivní záření

Radioaktivní záření spadá do dvou kategorií: pronikavá radiace a radioaktivní zamoření terénu.

Počáteční radioaktivní záření se skládá z pronikavého záření gama a neutronů vznikajících v průběhu první minuty po explozi. Toto záření způsobuje rozsáhlé poškození buněk celého těla.

Poškození zářením v závislosti na přijaté dávce záření může způsobit bolesti hlavy, nucení ke zvracení, zvracení, průjem a dokonce i smrt. Hlavní problém v ochraně proti účinkům pronikavé radiace je to, že můžete obdržet dávku radiace která vás usmrtí nebo učiní neschopným dříve, než podniknete jakékoliv ochranné opatření. Osoby vystavené smrtícímu množství pronikavé radiace mohou být také zabity nebo smrtelně zraněny tlakovou vlnou, nebo tepelným zářením. Radioaktivní zamoření terénu sestává z veškerého záření vytvořeného po jedné minutě od exploze. Má na vás větší účinky než pronikavá radiace. Diskuse o radioaktivním zamoření terénu se koná v následujících odstavcích.

Druhy nukleárních výbuchůExistují tři druhy nukleárních výbuchů: nadzemní výbuch, pozemní výbuch a podzemní výbuch.

Druh výbuchu přímo ovlivňuje vaše šance na přežití.

Nukleární poraněníVětšina zranění v nukleárním prostředí vyplývá z počátečních účinků atomové exploze. Tato zranění jsou zatříděna do poranění od tlakové vlny a tepelného, nebo radioaktivního záření.

Další poranění zářením mohou nastat, jestliže nepodniknete řádná opatření proti radioaktivnímu spadu. Jednotlivci v oblasti blízké nukleární explozi pravděpodobně utrpí kombinací všech tří druhů zranění.

Poranění tlakovou vlnou

Poranění způsobená tlakovou vlnou vytvořenou jadernou zbraní jsou podobná poraněním způsobeným zbraněmi s konvenční výbušninou. Přetlak tlakové vlny může způsobit roztržení plic a vnitřních orgánů. Když na vás síla exploze vrhne trosky, vznikají zranění podobající se poraněním od střelných zbraní. Velké kusy trosek které do vás narazí bude způsobovat zlomení končetin, nebo masivní vnitřní poranění. Náraz tlakové vlny vás může odhodit na velkou vzdálenost a při nárazu na zem, nebo jiné objekty můžete utrpět těžká zranění. Proti poranění od tlakové vlny je nejlepší ochranou důkladný kryt a vzdálenost od exploze. Co nejdříve zakryjte úrazy způsobené tlakovou vlnou, abyste zabránili vniknutí radioaktivních částeček prachu do zranění.

Tepelná poranění

Teplo a světlo které vysílá ohnivá nukleární koule, způsobuje tepelná poranění. Může způsobit popáleniny prvního, druhého i třetího stupně. Záblesk exploze může způsobit oslepnutí. Toto oslepnutí může být stálé, nebo dočasné v závislosti na délce vystavení očí. Tepelným poraněním může zabránit důkladný kryt a vzdálenost od exploze. Významnou ochranu proti tepelnému poranění bude poskytovat oděv. Pokud je to možné, zakryjte odkrytou kůži ještě před nukleární explozí. První pomoc pro tepelné poranění je stejná, jako první pomoc při popáleninách. Zakryjte otevřené spáleniny (druhého a třetího stupně), abyste je ochránili před vniknutím radioaktivních částic. Před zakrytím spáleniny omyjte.

Poranění z ozáření

Neutrony, záření gama, záření alfa a záření beta způsobuje poranění z ozáření. Neutrony jsou vysokorychlostní, extrémně pronikavé částice, které vlastně rozbíjí buňky uvnitř vašeho těla. Záření gama je podobné jako rentgenové a je také vysoce pronikavé. Během počátečního stádia nukleárního výbuchu, když se tvoří ohnivá koule, je nejvážnější hrozbou počáteční záření neutronů a paprsků gama. Záření alfa a beta jsou radioaktivní částice obvykle spojené s radioaktivním prachem z radioaktivního spadu. Jsou to částečky, před kterými se můžete ochránit, když podniknete bezpečnostní opatření. Podívejte se v odstavci Tělesné reakce na záření, uvedeném níže, na příznaky radiačního zranění.

Zbytková radiace

Zbytková radiace, je veškeré záření vytvořené po jedné minutě od okamžiku nukleární exploze. Zbytková radiace se skládá z indukované radioaktivity a radioaktivního spadu.

Indukované záření

Charakterizuje relativně malou, silně radioaktivní oblast přímo pod ohnivou koulí jaderné zbraně. Ozářená země v této oblasti zůstane po velmi dlouhou dobu vysoce radioaktivní. Do oblasti indukované radioaktivity byste neměl vstupovat.

Radioaktivní spad

Radioaktivní spad se skládá z radioaktivního prachu, částic vody a rozprášených úlomků atomové zbraně. V průběhu pozemní exploze, nebo když se ohnivá koule nadzemní exploze dotkne země, vypaří se velké množství půdy a vody společně s částicemi bomby. Tyto hmoty jsou vyneseny do výšky 25 000 metrů, nebo více. Když se tyto vypařené hmoty ochladí, mohou vytvořit více než 200 různých radioaktivní látek. Vypařená hmota kondenzuje do malých radioaktivních částic, které jsou unášeny větrem a padají zpět k zemi jako radioaktivní prach. Částečky radioaktivního spadu vysílají záření alfa, beta a gama. Záření alfa a beta je poměrně snadné paralyzovat a zbytkové záření gama je mnohem méně intenzivní, než záření gama vydávané během první minuty po explozi. Radioaktivní spad pro vás představuje nejvýznamnější riziko ze záření, za předpokladu, že jste nepřijal smrtící dávku záření z pronikavé radiace.

Tělesné reakce na záření

Účinky záření na lidské tělo mohou být jak chronické, tak akutní. Chronické účinky jsou ty, které se vyskytují několik let po vystavení účinkům záření. Příkladem je rakovina a genetické defekty. Chronické účinky jsou druhořadým zájmem, pokud jde o vaše okamžité přežití v radioaktivním prostředí. Na druhé straně mají akutní účinky prvořadý význam pro vaše přežití. Některé akutní účinky nastávají do jedné hodiny po vystavení těla záření. Tyto účinky vyplývají z přímého fyzického zničení tkáně zářením. Příkladem akutních účinků je nemoc z ozáření a spáleniny zářením beta. Příznaky nemoci z ozáření zahrnují: zvedání žaludku, průjem, zvracení, vyčerpanost, slabost a ztráta vlasů. Pronikavé paprsky záření beta jsou příčinou spálenin, zranění jsou podobná jako při spáleninách ohněm.

Schopnost zotavení

Rozsah tělesného poškození závisí hlavně na části těla vystaveného záření a době vystavení účinkům záření, stejně tak jako na jeho schopnosti regenerace.

Mozek a ledviny mají malou schopnost zotavení. Ostatní části (kůže a kostní dřeň) mají velkou schopnost zotavit se z poškození. Obvykle bude mít za následek celotělová dávka 600 centigramů (cgys) téměř jistou smrt. Jestliže tuto stejnou dávku přijaly jen vaše ruce, vaše celkové zdraví příliš neutrpí, i když by vaše ruce utrpěly těžké poškození.

Zevní a vnitřní rizika

Zevní nebo vnitřní rizika mohou způsobit tělesné poškození. Vysoce pronikavé záření gama, nebo méně pronikavé záření beta které způsobuje spáleniny, může způsobit vnější poškození. Vnitřní poškození může způsobit vstup vyzařovaných částic záření alfa nebo beta do těla.
Externí rizika vytváří celkové ozáření a spáleniny zářením beta. Vnitřní rizika mají za následek ozáření kritických orgánů jako například zažívacího ústrojí, štítné žlázy a kostí. Úplné zničení těchto a dalších vnitřních orgánů může způsobit již velmi malé množství radioaktivního materiálu. Radioaktivní částice se mohou dostat do těla buď během konzumace zamořené vody nebo potravy, nebo vstřebáním skrz řezné rány nebo odřeniny. Látky které vstoupí do těla prostřednictvím dýchání, představují pouze menší riziko. Rizika vnitřního ozáření můžete velmi snížit dodržováním dobré osobní hygieny a pečlivého odmoření vaší potravy a vody.

Příznaky

Příznaky poranění z ozáření zahrnují nucení ke zvracení, průjem a zvracení. Závažnost těchto symptomů je způsobena extrémní citlivostí zažívacího ústrojí na záření. Závažnost příznaků a rychlost jejich nástupu po vystavení ozáření je dobrým ukazatelem stupně poškození ozářením. Poškození zažívacího ústrojí může pocházet buď z vnějšího, nebo vnitřního rizika ozáření.


Protiopatření proti vnějšímu pronikavému zářeníDříve diskutované znalosti rizik záření jsou neobyčejně důležité pro přežití v oblasti radioaktivního spadu. Je také rozhodující vědět jak se chránit před nejnebezpečnější formou zbytkového záření - pronikavé vnější radiace.

Prostředky které můžete použít na svojí ochranu před pronikavým vnějším zářením je čas, vzdálenost a stínění. Kontrola doby vystavení radiaci snižuje úroveň vašeho ozáření a pomáhá zvětšit vaší šanci na přežití. Pokud je to možné, můžete se také vzdálit od zdroje záření. Nebo můžete umístit mezi sebe a záření nějaký materiál pohlcující nebo stínící záření.

Čas

Čas je pro vás jako pro přeživšího, důležitý dvěma způsoby. Za prvé, dávka záření je kumulativní. Čím déle jste vystaven radioaktivnímu zdroji, tím větší dávku záření přijmete. V radioaktivní oblasti setrvávejte pokud je to možné co nejkratší dobu. Za druhé, radioaktivita se po určité době snižuje, nebo slábne. Tento pojem je známý jako poločas radioaktivního rozpadu. To znamená, že po určité době se radioaktivní prvek rozkládá, nebo ztrácí polovinu z jeho radioaktivity. Přibližný odhad pro úbytek radioaktivity, je snížení její intenzity činitelem deseti pro každý sedminásobek času následujícího po maximální úrovni záření. Například, jestliže radioaktivní spad v oblasti měl po dokončení spadu maximální intenzitu záření 200 cgys za hodinu, tento poměr by klesl po 7 hodinách na 20 cgy za hodinu a za 49 hodin by úroveň záření klesla na 2 cgy za hodinu. Dokonce i netrénovaný pozorovatel může vidět, že největší riziko z radioaktivního spadu nastane ihned po explozi a že riziko se v poměrně krátkém čase rychle snižuje. Jako přeživší se pokuste vyhnout oblastem s radioaktivním spadem do té doby, než radioaktivita poklesne na bezpečnou úroveň. Jestliže se můžete vyhnout oblastem s radioaktivním spadem dostatečně dlouho aby se rozložila většina radioaktivity, zvětšíte svojí šanci na přežití.

Vzdálenost

Vzdálenost poskytuje velmi efektivní ochranu proti pronikavému záření gama, protože intenzita ionizujícího záření se snižuje se čtvercem vzdálenosti od zdroje záření. Například, jestliže jste vystavený 1000 cgy záření stojíte-li 30 centimetrů od zdroje záření, při vzdálenosti 60 centimetrů obdržíte pouze dávku 250 cgy. Tudíž když zdvojnásobíte vzdálenost, velikost záření se snižuje o polovinu (0,5), nebo klesne až na 1/4 (0,25). Zatímco tento vzorec je platný pro koncentrované zdroje záření v malých oblastech, stává se komplikovanějším pro velké oblasti záření, například oblastí s radioaktivním spadem.

Stínění

Stínění je nejdůležitější metodou ochrany před pronikavým zářením. Ze tří protiopatření proti pronikavému záření, poskytuje stínění největší ochranu a je v situaci přežití nejsnáze použitelné. Proto je to nejvhodnější metoda.
Pokud stínění není možné, použijte v maximálním praktické míře ostatní dvě metody. Stínění funguje tak, že pohlcuje nebo oslabuje pronikavé záření a tím snižuje intenzitu záření zasahujícího vaše tělo. Čím je materiál celistvější, tím lepší je stínicí účinek. Dobré příklady stínících materiálů jsou např.: olovo, železo, beton a voda.

Zvláštní lékařská hlediska

Přítomnost materiálu z radioaktivního spadu ve vaší oblasti, vyžaduje mírné změny v postupech první pomoci. Všechna poranění musíte krýt, abyste zabránili zamoření a vniknutí radioaktivních částic. Nejdříve musíte vymýt spáleniny od záření beta a potom je ošetřit jako běžné spáleniny. Přijměte zvláštní opatření, abyste zabránili infekci. Vaše tělo bude extrémně citlivé na infekce, zásluhou změny v chemických vlastnostech krve. Věnujte bedlivou pozornost předcházení nachlazení, nebo dýchacích infekcí. Přísně provádějte osobní hygienu, abyste zabránil infekcím. Oči zakryjte improvizovanými ochrannými brýlemi, abyste zabránil vniknutí radioaktivních částic do očí.

Úkryt

Jak bylo uvedeno dříve, účinnost stínícího materiálu závisí na jeho tloušťce a hustotě. Dostatečná tloušťka stínícího materiálu bude snižovat úroveň záření na zanedbatelné množství. Primárním důvodem pro nalezení a stavbu úkrytu, je získat ochranu proti vysokointenzívní úrovni prvotního gama záření radioaktivního spadu tak rychle, jak je to možné. Pět minut na nalezení úkrytu je dobré vodítko. Rychlost nalezení úkrytu je absolutně nejdůležitější věc. Bez úkrytu by dávka záření přijatá v několika prvních hodinách převýšila dávku, kterou byste přijal ve zbytku týdne při pobytu v zamořené oblasti. Dávka přijatá v tomto prvním týdnu bude převyšovat kumulovanou dávku, kterou byste získal při doživotním pobytu ve stejně zamořeném území.

Stínící materiály

Požadovaná tloušťka materiálu na zeslabení záření gama z radioaktivního spadu je mnohem menší, než je tloušťka potřebná k zaštítění proti počátečnímu záření gama. Záření radioaktivního spadu má méně energie než pronikavá radiace atomového výbuchu. Pro záření radioaktivního spadu může poskytnout přiměřenou ochranu i relativně malé množství stínícího materiálu. Obrázek 23-1 dává představu o tloušťce různých materiálů potřebných ke snížení prostupu zbytkového záření gama o 50 procent.
Znalost principu snížení hodnoty záření na polovinu při určité tloušťce vrstvy, je užitečné pro pochopení pohlcování záření gama různými materiály. Jestliže podle tohoto principu 5 centimetrů cihelného zdiva sníží úroveň záření gama o jednu polovinou, přidáním dalších 5 centimetrů cihelného zdiva (další vrstva poloviční hodnoty) se sníží pronikající záření o další polovinu a tedy na jednu čtvrtinu původního množství. Patnáct centimetrů cihelné zdi zmenší úroveň záření gama radioaktivního spadu na jednu osminu jeho původní velikosti, 20 centimetrů na jednu šestnáctinu atd. Takže úkryt chráněný vrstvou 1 metru hlíny by snížil intenzitu ionizujícího záření na povrchu o síle 1000 cgy za hodinu, na zhruba 0,5 cgy za hodinu uvnitř krytu.Přirozený terén

Úkryty které poskytují přirozené stínění a snadnou konstrukci úkrytu jsou ideálními místy pro nouzový úkryt. Dobrými příklady jsou příkopy, strže, neočekávané výskyty skal, kopce a říční břehy. V rovinaté oblasti bez přirozené ochrany vykopejte zemní bojový úkryt, nebo úzký zákop.

Zákopy

Když kopáte zákop, pracujte z vnitřní strany zákopu jakmile je dostatečně velký aby kryl část vašeho těla, abyste ho nevystavovali celé záření. V nechráněné oblasti se pokuste vykopat zákop vleže. Vykopanou hlínu ukládejte pečlivě a rovnoměrně po stranách kolem zákopu. Na úrovni země nahromaďte kolem vašeho těla hlínu pro dodatečné stínění. V závislosti na druhu hlíny se doba výstavby úkrytu bude různit se od několika minut do několika hodin. Jestliže kopáte tak rychle, jak je to možné, snížíte velikost přijaté dávky záření.

Ostatní úkryty

I když nejlepší ochranu proti záření radioaktivního spadu poskytují podzemní úkryty situované jeden, nebo více metrů pod povrchem země, další nejlepší ochranu nabídnou následující neobydlené stavby (v uvedeném pořadí): Střechy

Stavět střechu na úkrytu není povinné. Postavte jí pouze tehdy, pokud je snadno dostupný potřebný materiál a s krátkým vystavením vnějšímu zamoření. Jestliže by stavba střechy vyžadovala prodloužené vystavení pronikavému záření, bylo by moudřejší ponechat úkryt bez střechy. Jedinou funkcí střechy je snižovat záření ze zdroje radioaktivního spadu na vaše tělo. Pokud není střecha dostatečně silná, poskytuje velmi malé stínění.

Jednoduchou střechu můžete zhotovit z ponča zahrnutého hlínou, kameny, nebo jiným odpadem z vašeho úkrytu. Z vrcholu ponča můžete odstraňovat větší kousky hlíny a trosek častým vyklepáváním z vnitřní strany úkrytu. Tento kryt neposkytuje ochranu před radioaktivními částicemi ukládajícími se na povrchu, ale zvětšuje vzdálenost od zdroje radioaktivního spadu a chrání prostor úkrytu od dalšího znečištění.

Volba staveniště a příprava úkrytu

Pro snížení doby expozice a tím snížení přijaté dávky záření, si zapamatujte následující faktory když vybíráte a stavíte kryt:


Časový rozvrh vystavení radiaciNásledující časový rozvrh vám poskytne informace potřebné k vyhnutí se přijetí nebezpečné dávky záření a ještě vám dovolí zvládnout problémy přežití: Doby uvedené výše jsou umírněné. Jestliže jste přinucen po prvním nebo druhém dni k přesunu, můžete to udělat. Zajistěte, aby vystavení nebylo delší, než absolutně nezbytné.

Získávání vodyV oblasti zamořené radioaktivním spadem, mohou být zamořeny dostupné vodní zdroje.

Jestliže počkáte nejméně 48 hodin před pitím jakékoliv vody, umožníte rozklad radioaktivních částic a proto vyberte nejbezpečnější možný vodní zdroj, tím velmi snížíte nebezpečí přijímání škodlivého množství radioaktivity.

I když vaši volbu ve vybírání zdrojů vody bude ovlivňovat mnoho faktorů, (směr větru, srážky, usazeniny), uvažte následující směrnice.

Nejbezpečnější zdroje vody

Vaším nejbezpečnějším zdrojem vody je voda ze zřídel, pramenů, nebo jiných podzemních zdrojů, které procházejí přirozeným filtrováním. Jakákoliv voda nalezená v trubkách, nebo nádobách opuštěných domů nebo obchodů bude prostá radioaktivních částic. Tato voda bude bezpečná na pití, i když budete muset učinit opatření proti bakteriím ve vodě.

Bezpečným zdrojem vody je také sníh odebraný během radioaktivního spadu 15, nebo více centimetrů pod povrchem.

Potoky a řeky

Voda z potoků a řek bude v důsledku zředění poměrně zbavená radioaktivního spadu v několika dnech po poslední jaderné explozi. Pokud je to možné, takovouto vodu před pitím filtrujte, abyste ji zbavili radioaktivních částic. Nejlepší filtrovací metodou je vykopat usazovací jámu, nebo prosakovací nádrž na břehu vodního zdroje. Voda bude prosakovat do díry přes půdu ležící mezi děrou a vodním tokem. Hlína účinkuje jako filtr, který odstraní částice radioaktivního spadu rozptýlené ve vodě vodního toku. Tato metoda může odstranit z vody až 99 procent radioaktivity. Abyste zabránili dalšímu znečištění, musíte díru zakrýt. Podívejte se v kapitole 6, strana 6-14 na obrázek 6-9, kde je uveden příklad vodního filtru.

Stojatá voda

Voda z jezer, tůní, rybníků a jiných zdrojů stojaté vody bude pravděpodobně těžce zamořená, ačkoliv většina těžších radioaktivních izotopů s delším poločasem rozpadu se usadí na dně. Na čištění této vody používejte usazovací techniku. Nejdříve naplňte vědro nebo jinou hlubokou nádobu do tří čtvrtin zamořenou vodou. Pak vezměte hlínu z hloubky 10 nebo více centimetrů pod povrchem země a rozmíchejte jí ve vodě. Na každých 10 centimetrů vody použijte 2,5 centimetru hlíny. Míchejte vodu do té doby, než uvidíte vznášet se většinu částeček hlíny ve vodě. Nechejte směsici nejméně 6 hodin usadit. Ssedlina z částeček hlíny stáhne většinu částic radioaktivního spadu ke dnu a zakryje je. Potom můžete nabírat čirou vodu. Tuto vodu přečistěte použitím filtračního zařízení na vodu.

Další opatření

Jako další opatření proti nákaze, dezinfikujte všechnu vodu dezinfekčními tabletami z vaší soupravy pro přežití, nebo jí převařujte.

Získávání jídla

Ačkoliv je závažný problém získat v oblasti zamořené zářením jedlou potravu, není to nemožné vyřešit. Potřebujete pochopit několik zvláštních metod při výběru a přípravě bojových dávek potravin a místních potravin k jídlu. Díky bezpečnému balení chránící vaše bojové dávky potravin, budou tyto potraviny dokonale bezpečné pro použití. Svoje dávky potravin doplňujte jakýmkoliv jídlem, které naleznete při výpravách mimo úkryt. Většinu zpracovaných jídel můžete nalézt v opuštěných stavbách, po odmoření jsou bezpečné k použití. Tyto potraviny zahrnují konzervy a balené potraviny. Po jejich předchozím omytí od částic radioaktivního spadu a odstranění nádoby nebo obalu je můžete bez obav jíst. Tato zpracovaná jídla také zahrnují jídlo uložené v uzavřených nádobách a jídlo uložené na chráněných místech (jako jsou např. sklepy), tyto potraviny musíte před jídlem omýt. Před manipulací s nádobami jídla, nebo obaly je omyjte, abyste zabránili dalšímu zamoření.

Pokud je ve vaší oblasti málo, nebo žádné zpracované jídlo, můžete doplnit vaší stravu místními zdroji jídla. Místními zdroji jídla jsou zvířata a rostliny.


Zvířata jako zdroj jídlaPředpokládejte, že všechna zvířata bez ohledu na jejich lokalitu, nebo životní podmínky, byla ozářena. Účinky záření na zvířata jsou podobné účinkům na lidi. Proto většina divokých zvířat žijících v oblasti radioaktivního spadu pravděpodobně onemocní, nebo zemře na ozáření během prvního měsíce po jaderné explozi. Třebaže zvířata nemohou být zbavena škodlivých radioaktivních materiálů, můžete a musíte je v podmínkách přežití užívat jako zdroj jídla, pokud není dostupný jiný zdroj jídla. Při pečlivé přípravě a sledováním několika důležitých pravidel, mohou být zvířata bezpečným zdrojem potravy.

>Za prvé, nejezte zvířata která vypadají jako nemocná. Mohou mít rozvinutou bakteriální infekci následkem otravy radiací. Nakažené maso může po snězení způsobit těžkou nemoc, nebo smrt i když je důkladně uvařeno.

Pečlivě stahujte kůži ze všech zvířat, abyste zabránili radioaktivním částicím na kůži nebo srsti, vstoupit do těla. Nejezte maso blízko u kostí a kloubů, protože zvířecí kostra obsahuje více než 90 procent radioaktivity. Zbývající svalová tkáň zvířete bude ale bezpečně jedlá. Před vařením ořezejte maso okolo kostí tak, abyste zanechali na kosti nejméně 3 milimetry silnou vrstvu masa. Zahoďte všechny vnitřní orgány (srdce, játra a ledvina), které mají sklon k soustřeďování záření beta a gama.

Všechno maso vařte do té doby, dokud není řádně uvařeno. Abyste se ujistil že maso bude dobře uvařeno, nařezejte ho před vařením na kusy silné méně než 13 mm. Nařezáním masa na kusy zmenšíte čas potřebný na vaření a ušetříte palivo.

Míra zamoření ryb a vodních živočichů bude mnohem větší než u pozemních zvířat. Totéž platí také pro vodní rostliny, obzvláště v pobřežních oblastech. Vodní živočichy a rostlinstvo používejte jako zdroje potravin pouze v případě krajního stavu nouze. Všechna vejce, včetně vajec nakladených v průběhu radioaktivního spadu, budou bezpečně jedlá. V oblasti radioaktivního spadu se úplně vyhněte mléku od jakýchkoliv zvířat, protože zvířata pohlcují velká množství radioaktivity z rostlin, které jedí.


Rostliny jako zdroj jídlaZamoření rostlin nastane hromaděním radioaktivního spadu na jejich vnějších částech, nebo vstřebáváním radioaktivních prvků skrze kořeny. Vaší základní volbou rostlinné stravy by měly být zeleniny jako jsou např. brambory, tuřín, mrkev a jiné rostliny jejichž jedlé části rostou pod zemí. Tyto plodiny jsou nejbezpečnější k jídlu, když je odrhnete a oloupete slupku.

Druhé v pořadí přednosti jsou rostliny s jedlými částmi které můžete odmořit mytím a sloupnutím jejich vnějšího povrchu. Příkladem jsou banány, jablka, rajčata, opuncie a další podobné druhy ovoce a zeleniny.

Jakákoliv zelenina, ovoce, nebo rostliny s tenkou slupkou, kterou nemůžeme snadno oloupat, nebo ji nemůžeme účinně odmořit omytím, bude tvořit třetí skupinu nouzových potravin.

Účinnost odmoření kartáčováním je nepřímo úměrná k hrubosti povrchu ovoce. Hladké plody ztratí 90 procent jejich znečištění po umytí, zatímco umytí rostliny s hrubým povrchem odstraní jen asi 50 procent znečištění.

Rostliny s hrubým povrchem (například jako hlávkový salát) jezte pouze jako poslední možnost, protože je nemůžete efektivně odmořit loupáním nebo omýváním.

Jiné plodiny obtížně odmořitelné praním ve vodě jsou sušené plody (fíky, sušené švestky, broskve, meruň ky, hrušky) a sójové boby.

Obvykle můžete použít jakoukoliv rostlinnou potravu která je připravena ke sklizni, jestliže jí můžete účinně odmořit. Rostoucí rostliny ale mohou pohlcovat radioaktivní materiály prostřednictvím listů, stejně tak jako kořeny z půdy, obzvláště pokud se vyskytly deště v průběhu, nebo po období radioaktivního spadu. Použití těchto rostlin se s vyjímkou případů nouze vyhněte.